Kas yra ADR?


ADR yra prancūziško termino „Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route“ santrumpa, kuri reiškia „Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais“.

ADR raidėmis žymimi potencialiai pavojingi kroviniai, kurie kelia riziką žmonėms, gyvūnams, aplinkai ar turtui.
© 2023 inf.lt